VERSLAG BEWONERSPLATFORM IN DE SMISSE

VERSLAG VAN 9 DECEMBER 2013

Aanwezig:

 

Marleen Baelde, Patrice Bakeroot, Nadine Behaeghel, Bert Bonduelle, Jasper Bonduelle, Rik Bonduelle, Peter Borteel, Toon Bouve, Marnick Careye, Noël Cauwelier, Pol Cauwelier, Serge Coudron, Jan Daschot, Hubert Declercq, Martine De Bels, Anna Decrock, Diane Defever, Jef Delalleau, Jannik Descamps, Gwendoline Desmit, Gilbert Dever, Rose-Marie De Vis, Paul D’hondt, Guido Doolaeghe, Jean-Marie Geiregat,  Luc Gryson, Robin Gryson, Thomas Haezebrouck, Martin Hardeman, Cecile Lebbe, Rosa Louwage, Guido Ollevier, Christiane Parret, Ludo Rappelet, Michel Russe, Mia Ryon, Barbara Sedeyn, Rik Sergier, Maria Vanacker, Patrick Vanacker, Paulette Vanacker, Robertine Vanacker, Sofie Vanacker, Bruno Vandenameele, Georges Vandenameele, Karine Vanpé, Gerard Veyer, Peter Warlop en Freddy Wyffels.

 

 1. Made in Inox

  We danken Pol en Marleen om de vergadering te laten doorgaan in hun bedrijf ‘Made in Inox’, in Watou al 135 jaar gekend als ‘de smisse van ’t Rattekot.’

  Marleen en Pol heten ons welkom in hun vernieuwd bedrijf, waar enerzijds met de modernste technieken inox wordt verwerkt, maar anderzijds plaats is voor de betrokkenheid bij het dorp. Die betrokkenheid uit zich in aandacht voor het erfgoed van dorp en streek, o.a. met een reconstructie van een oude smisse, een tentoonstellings- en ontmoetingsruimte waar beelden (beeldbank Westhoekverbeeldt) en verhalen (Rattekot: ons verhaal van de smid) een plaats zullen krijgen. Dat erfgoed kan een link leggen naar de toeristen die deze streek volop ontdekken. De smisse wil ook een educatief luik aan haar zaak toevoegen, door jongeren, scholieren warm te maken voor techniek op school. Momenteel loopt al een samenwerking met de basisschool De Waaier, die op 25 februari 2014 deel nemen aan de ‘onderwijs vakmansroute’ in Made in Inox. Daarna volgt een rondleiding in het bedrijf waar momenteel 8 mensen tewerkgesteld zijn.

   

 2. Charmante dorpen

  Enkele weken terug stelde Westtoer het grensoverschrijdend netwerk ‘Village Patrimoine-Charmante Dorpen’ voor te Watou. Medewerker Chiel Vandenberghe licht toe:

  De uitbreiding van het bestaande Franse label Village Patrimoine naar onze Westhoek kadert in het grensoverschrijdend Europees project ‘Westhoek zonder grenzen’. Na een strenge selectie, voornamelijk op basis van geschiedenis, erfgoed en toeristische infrastructuur, werden 15 dorpen in de Westhoek weerhouden. Watou haalde een score van 9/10 en krijgt dus samen met Reningelst en Haringe dit label.

  In tegenstelling tot Frankrijk wordt aan de Vlaamse kant, naast toerisme, tevens aandacht geschonken aan de leefbaarheid van de dorpen, met participatie van de bewoners (2015). Op kortere termijn (zomer 2014)worden er ‘greeters’ gezocht, mensen die na een korte opleiding bezoekers kunnen verwelkomen en rondleiden in het dorp. (kandidaten mogen zich melden bij Chiel:  Chiel.Vandenberghe@west-vlaanderen.be). Op de eerste plaats zal er promotie gevoerd worden rond het nieuwe label met tweetalige folders en websites; folders zijn te verkrijgen in de toeristische dienst Grote Markt 1, Poperinge. www.toerismewesthoek.be en www.frans-vlaanderen.be

   

 3. Presentatie meerjarenplan 2014-2019

   

  1. Burgemeester Christof Dejaegher stelt het meerjarenplan voor en benadrukt dat alle volgende info, data en cijfers alleen richtinggevend zijn en moeten gezien worden in een ruim kader.

   Bus- en fietshalte Watouplein

               Aanstelling ontwerper voor een schuilhuisje in het beschermd dorpsgezicht: 5000€ (2014)

               Uitrusting bus- en fietshalte: 30.000€ (2014)

   Ontsluiting basisschool de Waaier en aanleg parking

               Via de Douvieweg  en achterzijde school, tevens oplossing voor brandveiligheid: 90.000€ (2014)

   Renovatie straten in het dorpscentrum

               Oude Provenstraat: nieuwe toplaag, 16.000€ (2017)

               Kasteelstraat: nieuwe toplaag, 5000€ (2014)

               Vijfhoekstraat: nieuwe toplaag, 9000€ (2014)

   Renovatie grote verbindingswegen

               Steenvoordestraat buiten het centrum: nieuwe toplaag 175.000€ (2016)

   Houtkerkestraat tot aan de Callestraat: stabilisatie van een deel van de funderingen en asfalteren wegdek, 166.000€ (2017)

   Landelijke wegen

               Renovatie Groenedreef (recycling in situ*): 185.000€ (2016)

               Renovatie Spaarpotweg (recycling in situ*): 98.000€ (2017)

               Renovatie Vuileseulestraat, toplaag, 75.000 (2017)

   Renovatie Oude Provenstraat tss. Gravendreef en Callestraat (recycling in situ*), 120.000€ (2018)

   Renovatie Windweg, toplaag, 37.000 (2017)

   Renovatie Kapellestraat, toplaag, 30.000€ (2018)

   Fietsverbinding Poperinge-Watou

               Verwervingen zone 3 en 4: 100.000€ (2014)

               Pachtvergoedingen: 10.000€ (2014)

               Niet-subsidieerbare werken: 183.750€ (2014)

               Nutswerken (openb. verl.): 70.000€ (2014)

   Herbestemming publieke ruimten en toekomstvisie stadspatrimonium in Watou**

               600.000€ gespreid over 2015-2018

               Inkomsten 50.000€ in 2018

   Verkaveling door de projectontwikkelaar WVI

               Verwervingen (2014)

               Infrastructuurwerken (2015)

               Verkoop percelen (20+15) najaar 2015-voorjaar 2016 (o.v.)

   Kunst in Watou

               95.000€ op jaarbasis

   Begraafplaats Watou

               Aankoop grond 32a: 16.000€ (2014)

               Aanstellen ontwerper: 12.000€ (2014-2015)

               Aanleg nieuwe infrastructuur: 100.000€ (2015-2016)

   *Recycling in situ: de ondergrond van de oude weg wordt ter plaatse vermalen tot nieuwe fundering en afgewerkt met een toplaag.

   **commentaar burgemeester: Watou is in de uitzonderlijk situatie dat het door omstandigheden over mogelijks drie panden beschikt met een publieke bestemming. Er is de parochiezaal(privé vzw met tussenkomst van het stadsbestuur), het O.C. de Bollaard, en het vrijgekomen brandweerarsenaal dat samen met het voormalig gemeentehuis één site vormt. Er zullen keuzes moeten gemaakt worden want drie sites zijn te duur. Het stadsbestuur stelt voor om het hoofdgebouw van de Bollaard, dat bouwtechnisch in slechte staat is, af te breken. De KSA kan blijven in zijn lokaal, ook de schutters moeten op de bollaard een lokaal behouden. Het voetbalterrein blijft, naast een ruimte voor evenementen (tent). Mogelijks wordt er een stuk van het terrein verkaveld. In ruil voor de Bollaard zou van de site op de markt een nieuw O.C. gemaakt worden na de definitieve verhuis van de brandweer naar Roesbrugge (2014).Er zal samen moeten gedacht worden over een oplossing die voor zo veel mogelijk mensen en verenigingen bevredigend is.

  2. Vragen i.v.m. de presentatie:

   Er zijn geruchten dat de dorpsfilialen van de bib zouden sluiten?

   Burgemeester.: die zaak wordt voorlopig niet in vraag gesteld.

   De kinderopvang zou in de eventuele nieuwe niet over buitenruimte beschikken.

   Burgemeester: er zijn mogelijkheden in de school waar nu al een deel van de opvang zit, bij overtal.

   Het KSA-gebouw is even oud als het hoofdgebouw, wordt dat dan ook afgebroken?

   Burgemeester: die lokalen werden enkele jaren geleden gerenoveerd en aangepast aan het bedoelde gebruik, de KSA kan daar dus nog een tijdje blijven.

   De bushalte moet niet noodzakelijk op het Watouplein zijn, in de Moenaardestraat, voor de school bv. is ook een mogelijkheid?

   Burgemeester: best is om het verkeerscirculatieplan af te wachten en dan te beslissen.

   Op de verste toegang tot het Brennepark, bij de beek, staat een bordje ‘verboden toegang’. Is dit door de stad geplaatst of door de bewoner naast die toegang?

   Burgemeester: ik heb er geen weet van, normaal is de toegang vrij, wordt nagevraagd bij de bevoegde diensten.

   Er zijn nog steeds geen openbare toiletten, zouden die bv. in het arsenaal kunnen ingepland worden?

   Burgemeester: openbare toiletten in de deelgemeenten zijn niet haalbaar i.v.m. toezicht en onderhoud, bovendien moeten we dan alle deelgemeenten voorzien van toiletten.

    

 4. Mededeling van Filip Dejaegher, maatschappelijk werker in het Sociaal Huis te Poperinge:

  ‘Proactief en gezinsondersteunend werken met kansarme gezinnen met jonge kinderen’

  We doen warme oproep: wie mooie kinderkledij en nog kwaliteitsvol baby- en kindermateriaal ter beschikking heeft zoals speelgoed, park, maxi-cosi, buggy, pampers  mag dit komen binnenbrengen in het Sociaal Huis (Veurnestraat 22, Poperinge)op maandagnamiddag of donderdagnamiddag. Misschien heb je geen materiaal ter beschikking maar wel een groot hart en veel tijd?  We zoeken mensen die ook die kansarme gezinnen willen bezoeken, ondersteunen, er zijn voor hen.  Of misschien kan je wel helpen in het ruilhoekje? Dan ben je zeker welkom!  Neem gerust contact op met Nele Theunynck, coördinator van het project.  Dit kan via mail (nele.theunynck@sociaalhuispoperinge.be ) of telefonisch (057/33 20 83).

   

 5. Vergadering Parochiezaal

  De besturen van alle Watouse verenigingen kregen een uitnodiging van het bestuur van de Parochiezaal vzw. Bedoeling is het gebruik van de zaal door de verenigingen te optimaliseren. Patrice en Jan zullen het bp vertegenwoordigen. Bestuursleden mogen zich nog aanmelden via bertbonduelle@hotmail.com

  of Douvieweg 47, Watou. De vergadering gaat door op 23 december 2013, uiteraard in de Parochiezaal.

   

 6. Vragen en antwoorden schepencollege 4 november 2013

  1. Overleg rond herbestemming site gemeentehuis-arsenaal en in algemeen gebruik zalen voor verenigingen.

   Antwoord dienst Vrije Tijd: Het klopt dat op 9 december het meerjarenplan 2014-2019 zal voorgesteld worden aan het BP Watou. Het klopt ook dat de stad een visie wil uitwerken omtrent een efficiënter en effectiever gebruik van alle stedelijke patrimonium in Watou (te weten De Bollaard, het oud-gemeentehuis, het brandweerarsenaal), al dan niet in combinatie met valabele private infrastructuur (parochiezaal, heem De Plokker enz.).

   Zoals beloofd op een overleg met de vzw Parochiezaal en ook met het BP is het de bedoeling om in samenspraak met de inwoners van Watou en betrokken verenigingen een visie hieromtrent uit te werken. Wegens het korte tijdsbestek is het uiteraard onmogelijk om tegen december zo’n visie klaar te hebben. In het meerjarenplan zal dus een actie staan als “herbestemming publieke functies Watou en toekomstvisie rond stadspatrimonium in Watou” met een richtbedrag. Bedoeling is in de loop van 2014 tot een gedragen visie te komen en in de jaren nadien de nodige dossiers hiertoe op te starten. Het BP wordt dus wel degelijk een volwaardige gesprekspartner op zoek naar een betere invulling van het gebruik van zalen voor verenigingen enz. in Watou.

  2. Wat zijn de plannen i.v.m. recreatie mogelijkheden in het Brennepark?

   Antwoord Uitvoerende technische Dienst: Op vandaag bestaan geen plannen rond het voorzien van recreatiemogelijkheden in het Brennepark. Het pad werd verhard met steenslag. Het doel is dit opnieuw met gras te laten begroeien en toch over een vaste en begaanbare ondergrond te beschikken. Vooraleer er sprake kan zijn van het doortrekken van het pad tot aan de Oude Provenstraat dient de aanpalende grond eerst verkaveld te worden.

  3. Hoe zal het Brennepark onderhouden worden, begrazing, maaien…en zal er toezicht gebeuren?

   Antwoord uitvoerende Technische Dienst: Het Brennepark leent zich niet om te laten begrazen. Volgende beheersingswerken zullen voorzien worden: Maaien park en paden: min. 6x per jaar. Onderhoud perkjes: 2x per jaar. Maaien taluds waterbufferbekken: 2x per jaar. Delven waterbufferbekken volgens noodwendigheid. Toezicht is niet voorzien en lijkt in eerste instantie niet noodzakelijk. Ingeval van problemen kan er beroep gedaan worden op de diensten van de politie.

  4. Kan er volgende vergadering al een ontwerp van mobiliteitsplan voorgelegd worden?

   Antwoord Mobiliteit: De herziening van het mobiliteitsplan bevindt zich pas in een eerste onderzoeksfase. Het is niet opportuun om al werkdocumenten beschikbaar te maken voor een ruim publiek. Deze zijn immers nog onvolledig en zouden tot verkeerde verwachtingen of misverstanden kunnen leiden. Zowel in de uitwerkings- (voorjaar 2014) als beleidsplanfase (zomer 2014) van het herzieningstraject van het mobiliteitsplan zal het bewonersplatform Watou worden betrokken betreffende de verkeerscirculatie en verkeersveiligheid rond het Watouplein. Het herzien van het mobiliteitsplan neemt echter enige tijd in beslag, mede wegens de richtlijnen van de Vlaamse overheid, die verwacht dat er regelmatig wordt teruggekoppeld naar haar diensten voor advies.

  5. Op 31 augustus trok de wielerwedstrijd Moeren Classic door de Douvieweg en Moenaardestraat, op de laatste dag van het kunstenfestival. Het is niet echt aangewezen om een grote koers door een drukke dorpskom te zenden. Kan dit vermeden worden door een betere communicatie op het ogenblik dat vergunningen worden gegeven? Hoe kan dergelijke samenloop van evenementen vermeden worden?

   Antwoord Mobiliteit: De stadsdiensten zullen op korte termijn de webtoepassing GIPOD in gebruik nemen. Hiermee is een betere coördinatie van de verschillende manifestaties op het openbaar domein mogelijk en worden conflicterende evenementen automatisch gedetecteerd.

  6. Er komt maar geen schot in de zaak van het bushokje op het Watouplein. Er wordt opgemerkt dat in de Oude Poperingestraat twee bushaltes zijn. Eén halte nr 504548 ‘Schutterswijk’ bedoeld voor de belbus 69, mét een schuilhokje. Tweehonderd meter verder halte nr 504551 halte ‘Tram’, bedoeld voor belbus 69 en bus 51 naar Ieper, zonder bushokje. Afhankelijk van je bus mag je binnen of buiten staan wachten… Intussen staat een piekfijn onderhouden hokje langs de Douvieweg aan de halte ‘Nieuwe Wereld’, waar nooit iemand gebruik van maakt. Werk voor de Lijn om een en ander te herzien? Kan die vraag doorgespeeld worden naar de Lijn?

   Antwoord Mobiliteit: Wat betreft het bushokje op het Watouplein, is het stadsbestuur genoodzaakt een eigen ontwerp te laten maken rekening houdend met de voorwaarden van het Agentschap Onroerend Erfgoed. Er is dan ook een voorstel ingediend voor het budget 2014 om een ontwerper aan te stellen. Wat betreft de haltes in de Oude Poperingestraat, zal De Lijn gevraagd worden of de mogelijkheid bestaat dat Lijn 51 eveneens stopt aan de halte Schutterswijk.

  7. Kunnen de opgesomde werken in overweging genomen worden? In afwachting van de nieuwe fietspaden tussen Watou en de Kapelle de putten vullen in de asfaltstrook tussen baan en fietspad (voornamelijk in de bochten). Er werd een grote barst in het beton vastgesteld in het brugdek in de Moenaardestraat, de putdeksels zijn wat verzonken en de metalen reling zou best vervangen worden. Verzakte kasseistroken herstellen Moenaardestraat (tussen nr 18 en 20) -Zebrapad voor De Bollaard

    

   Nieuwjaarsreceptie in de Parochiezaal 4 januari 2014 vanaf 19u (organisatie Feestcomité)

   Volgende vergadering op 10 maart 2014 om 20u in de Bollaard

    

   Wenst u een punt op de agenda te plaatsen? Mail naar bpwatou@poperinge.be

   Verslag Jan Daschot

    

 

%d bloggers liken dit: